Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU SAUCONY ORIGINALS DESIGNER BOX

§1. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie poszczególnym zdefiniowanym słowom pisanym dużą literą opisane poniżej, niezależnie od tego czy użyte zostaną w liczbie pojedynczej czy mnogiej w treści niniejszego Regulaminu:

1) Organizator

podmiot odpowiedzialny z organizację konkursu projektu „Saucony Originals Designer Box”; spółka pod firmą Sales and Marketing Management spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000256082, kapitał zakładowy: 62 500,00 zł, nr NIP: 5272506791, nr REGON 140507466;

2) Sponsorzy

Podmioty odpowiedzialne za ufundowanie nagród, są nimi spółka pod firmą W.P.C. Sport Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000272494, kapitał zakładowy 4.000.000 zł, nr NIP 5272528019, nr REGON 140799701 oraz spółka pod firmą W.P.C. Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000005608, kapitał zakładowy 62 500,00 zł, nr NIP 5270204264, nr REGON 010546748;

3) Regulamin

niniejszy regulamin Konkursu, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.designerbox.pl/regulamin;

4) Uczestnik

osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 k.c., posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych, będąca użytkownikami i posiadająca aktywne konto w serwisie społecznościowym Instagram, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do Konkursu oraz która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

5) Konkurs

konkurs na pracę plastyczną w ramach projektu Saucony Originals Designer Box, organizowany i prowadzony przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin;

6) Laureat Konkursu

jedna osoba spośród Uczestników, wyłoniona przez Jury, której Praca Konkursowa zostanie oceniona jako najlepsza;

7) Instagram

Serwis społecznościowy serwis społecznościowy prowadzony pod adresem www.instagram.com przez Facebook Ireland Limited;

8) Facebook

serwis społecznościowy prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/ przez Facebook Ireland Limited;

9) Serwis

strona internetowa prowadzona pod adresem http://designerbox.pl/;

10) Jury

czteroosobowa komisja konkursowa, składająca się z trzech członków i Honorowego Przewodniczącego Jury, oceniająca Prace Konkursowe i wyłaniająca Laureata Konkursu, aktualnie w składzie: David Ryski, Krystian Ścigalski, Piotr Dziewulski, Tomasz Kempka, przy czym skład osobowy Jury może być przez Organizatora dowolnie zmieniony w trakcie trwania Konkursu.

11) Nagroda

nagroda rzeczowa i pieniężna szczegółowo opisana w § 7 Regulaminu;

12) Praca Konkursowa

praca plastyczna zgłoszona przez uczestnika w Konkursie, wykonana zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie

13) K.C.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.);

14) Prawo Autorskie

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1) Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Serwisu.
2) Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwisy Facebook, Instagram lub przez ich operatora i nie jest z serwisem Facebook lub Instagram oraz ich operatorem w żaden inny sposób związany.
3) Konkurs trwa w okresie od dnia 03.06.2019 r. od godz. 08:00 do dnia 28.06.2019 r. do godz. 23:59.
4) Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie trwania Konkursu, tj. od dnia 03.06.2019 r. od godz. 08:00 do dnia 28.06.2019r. do godz. 23:59, na warunkach wskazanych w Regulaminu.
5) Rozstrzygnięcie Konkursu będzie opublikowane do dnia 05.07.2019r. w Serwisie, dodatkowo informacja o wynikach Konkursu zostanie upubliczniona na fanpage prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/sauconyoriginalspolska/ oraz na fanpage prowadzonym w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/sauconyoriginalspolska/, poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej, która wygrała oraz Prac Konkursowych, które ewentualnie otrzymały wyróżnienie. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej w wykorzystaniem narzędzi serwisu Instagram, wysłanej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia opublikowania wyników Konkursu.
6) Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
7) Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 K.C.
8) Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§3. UCZESTNICY
1) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Sponsorów, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora lub Sponsorów zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu ani ich pracownicy..
2) Uczestnik może wykonywać Pracy Konkursowej w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej.
3) Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru Nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i wydaniem Nagrody;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
g) zgłaszana Praca Konkursowa nie była nigdy wcześniej zgłaszana lub nagradzana w jakichkolwiek innych konkursach i zobowiązuje się nie zgłaszać jej w przyszłości w żadnym innym konkursie lub loterii;
h) zgłaszana Praca Konkursowa została w całości wykonana przez niego samodzielnie i nie stanowi ona opracowania ani modyfikacji innego utworu w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego;
i) jest jedynym autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa ani jej zgłoszenie w Konkursie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych;
j) jako że Praca Konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu Prawa Autorskiego,
k) jako twórcy, przysługują mu w całości autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego utworu, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z § 8 Regulaminu i przeniesienia praw autorskich majątkowych, zgodnie z § 8 Regulaminu, jak również, że Praca Konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.

§4. ZASADY KONKURSU
1) Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
2) W ramach konkursu Uczestnik może zgłosić wyłącznie Prace Konkursowe :
a) wykonane własnoręcznie przez Uczestnika – Uczestnik powinien być jedynym autorem zgłaszanej Pracy;
b) wykonane w całości ręcznie – nie dopuszcza się użycia żadnej techniki reprograficznej, komputerowej ani elektronicznej;
c) wykonane permanentnym narzędziem piśmienniczym w kolorze czarnym (np. długopis, cienkopis, mazak, pióro, piórko kreślarskie), – Prace Konkursowe wykonane inną techniką (np. ołówkiem, kredkami, pastelami, farbami) nie zostaną przyjęte;
d) wykonane na karcie zgłoszeniowej, którą należy pobrać z Serwisu bądź można uzyskać u wybranych partnerów projektu Saucony Originals Designer Box,
e) o dowolnej tematyce, z tym zastrzeżeniem, że zgłaszana Praca Konkursowa nie może zawierać treści i podtekstów sprzecznych z prawem, treści rasistowskich, faszystowskich, pornograficznych, szowinistycznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści, w tym nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, orientacji seksualnej lub ze względu na płeć, treści stanowiących wyraz dyskryminacji, a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie lub obraźliwe, treści naruszających dobra osobiste innych osób, prawa autorskie, zawierających dane osobowe, odnoszących się do polityki, zdrowia, treści zawierających znaki towarowe, znaki użytkowe, treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obrażające uczucia, oraz treści propagujących alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki;
f) nie mogą zawierać oznaczenia autora, w tym poprzez podanie na Karcie konkursowej na której wykonana została Praca Konkursowa podpisu, parafy, logotypu, znaku towarowego lub znaku użytkowego lub umieszczenia innego oznaczenia identyfikującego autora.
3) Konkurs ma na celu wybranie najlepszych Prac Konkursowych, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
a) kreatywność, pomysłowość i oryginalność zgłaszanej Pracy Konkursowej,
b) wrażliwość i wartość estetyczna zgłaszanej Pracy Konkursowej.
4) Prace Konkursowe Uczestnik zgłasza w ramach Konkursu, w trakcie jego trwania, poprzez opublikowanie na koncie osobistym Uczestnika w serwisie Instagram zdjęcia zgłaszanej Pracy Konkursowej i opisanie tego zdjęcia hashtagiem #sauconyxpilot
i umieszczenia oznaczenia @sauconyoriginalspolska i @pilotpenpolska oraz Partnera, od którego Uczestnik otrzymał kartę zgłoszeniową. W przypadku pobrania karty zgłoszeniowej z Serwisu należy oznaczyć tylko i wyłącznie @sauconyoriginalspolska oraz @pilotpenpolska z wykorzystaniem #sauconyxpilot.


5) Prace Konkursowe zgłoszone w inny sposób (np. droga listową, e-mailem, publikacją innych serwisach społecznościowych, w tym w serwisie Facebook) nie będą brały udziału w Konkursie.
6) Praca Konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem.
7) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia informacji o naruszeniu przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zgłoszenia Pracy Konkursowej naruszającej postanowienia §4 pkt.2 lit. e) Regulaminu lub otrzymania przez Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze lub wadach prawnych Pracy Konkursowej przesłanej przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia przez Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. O fakcie wykluczenia z Konkursu Organizator powiadamia Uczestnika niezwłocznie przy pomocy narzędzi oferowanych w ramach serwisu Instagram.

§5. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC
1) Prace Konkursowe będą oceniane przez Jury podczas obrad, które to obrady zostaną zakończone do dnia 04.07.2019r.
2) Przy ocenie nagradzanych Prac Konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości, oryginalności i wartości estetycznej.
3) W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszych prac w Konkursie głosy członków Jury rozłożą się w stosunku 50:50, lub w którym Jury nie będzie mogło podjąć wspólnych decyzji dotyczących wyboru Laureata Konkursu i najlepszej Pracy Konkursowej rozstrzygający głos należy do Honorowego Przewodniczącego Jury.
4) Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę i dane identyfikacyjne członków Jury obecnych na posiedzeniu oraz informację o wybranym Laureacie Konkursu, wybranym rezerwowym Laureacie Konkursu (na wypadek gdyby pierwotnie wyłoniony Laureat Konkursu utracił prawo do Nagrody) oraz ewentualnie wyróżnionych Pracach Konkursowych. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
5) Podczas obrad Jury wyłoni 1 (jedną) najlepszą Pracę Konkursową wyłaniając tym samym 1 (jednego) Laureata Konkursu, a dodatkowo może wyróżnić maksymalnie 2 (dwie) inne Prace Konkursowe zgłoszone przez 2 (dwóch) innych Uczestników przyznając im wyróżnienia. Następnie Jury wybierze 1 (jedną) kolejną najlepszą Pracę Konkursową jako pracę rezerwową na wypadek, gdyby pierwotnie wyłoniony Laureat Konkursu utracił prawo do Nagrody. Rezerwowa Praca Konkursowa.
6) Decyzja Jury jest ostateczna.
7) Po wyłonieniu przez Jury Laureata Konkursu oraz ewentualnie wyróżnionych Prac Konkursowych Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestników, którzy dokonali ich zgłoszenia w Konkursie o wprowadzenie zmian niezbędnych do ich publicznej prezentacji oraz dostarczenie oryginałów tych Prac Konkursowych, koniecznych dla zrealizowania celów opisanych poniżej.

§7. WYRÓŻNIENIA, NAGRODA I ICH PRZEKAZANIE
1) Prace Konkursowe, którym Jury przyznało wyróżniania mogą zostać zaprezentowane publicznie podczas specjalnej wystawy pokonkursowej, o terminie której ich autorzy zostaną powiadomieni.
2) Nagrodą dla Laureata Konkursu jest nagroda rzeczowa w postaci 12 (dwanaście) par butów marki Saucony, model Jazz Original Vintage rozmiar dowolny, kolor dowolny, oraz 24 (dwadzieścia cztery) markery marki Pilot, model Pintor rozmiar dowolny, kolor dowolny, o łącznej wartości 4423,20 zł (Cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia groszy) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 490.97 zł (Czterysta dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej Nagrody w Konkursie.
3) Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych osobowych koniecznych do przekazania Nagrody tj. imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia, adresu zamieszkania na ternie Rzeczpospolitej Polskiej i obywatelstwa.
4) W wiadomości do Laureata Konkursu wysłanej przez Organizatora za pomocą narzędzi udostępnionych w serwisie Instagram, Organizator prześle Laureatowi Konkursu tekst umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej oraz tekst oświadczeń odpowiadających oświadczeniom wskazanym w § 3 pkt 3) oraz § 8 ust. 1) Regulaminu oraz prośbę o przeslanie drogą elektroniczną e-mailem na adres info@wpcsport.pl wymaganych danych osobowych. Laureat Konkursu jest zobowiązany wydrukować przesłany tekst umowy w dwóch egzemplarzach, uzupełnić swoje dane identyfikacyjne, podpisać umowę na obu wydrukowanych egzemplarzach i przesłać do Organizatora na adres wskazany w tej umowie oba podpisane egzemplarze umowy w oryginale. Organizator zorganizuje podpisanie otrzymanych od Laureata Konkursu egzemplarzy umowy i jeden z nich, podpisany przez obie strony (Laureata Konkursu i Sponsorów), odeśle do Laureata Konkursu. Ponadto Laureat Konkursu zobowiązany jest wydrukować przesłane teksty oświadczeń, w jednym egzemplarzu każdy, uzupełnić swoje dane identyfikacyjne wskazane w treści tych oświadczeń, podpisać każde z nich i odesłać wszystkie podpisane oświadczenia w oryginale wraz z podpisaną umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej.
5) W przypadku, gdy Laureat Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od wysłania powiadomienia za pomocą narzędzi udostępnianych w serwisie Instagram, nie odpowie na powiadomienie o wygranej przesyłając wymagane, kompletne dane osobowe, zgodnie z § 7 pkt. 3) powyżej oraz nie prześle do Organizatora podpisanych egzemplarzy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej wraz z wymaganymi przez Organizatora oświadczeniami, Organizator prześle Laureatowi Konkursu kolejną wiadomość za pośrednictwem narzędzi udostępnianych w serwisie Instagram wyznaczający mu dodatkowy termin 14 (czternastu) dni do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do Nagrody, a uprawnienie do danej nagrody przechodzi na rezerwowego Laureata Konkursu. O zachowaniu terminów decydują odpowiednio, w odniesieniu do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej data nadania przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowego operator publicznego na adres Organizatora, a w przypadku przekazania danych osobowych decyduje data wysłania wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora tj. info@wpcsport.pl, zawierającej wszystkie wymagane dane.
6) Nagrody zostaną wydane Laureatowi Konkursu po przesłaniu przez niego danych o których mowa w pkt. 3) powyżej oraz podpisanych egzemplarzy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej.

§8. PRAWA AUTORSKIE I ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
1) W przypadku, jeżeli w Pracy Konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w Pracy Konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Sponsorów wizerunku takiej osoby w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w czasie nieograniczonym poprzez:
a) rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją;
b) wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Sponsorów, a w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
2) Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika Konkursu doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w §8 pkt. 1) powyżej, co może być warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
3) Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie udziela Organizatorowi i Sponsorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zgłoszonej w Konkursie Pracy Konkursowej (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć), na polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, poprzez wyświetlanie i powielanie Pracy Konkursowej w dowolnej technice, a w szczególności w Serwisie, przy czym uprawnienie to obowiązuje na czas trwania Konkursu oraz w okresie od zakończenia Konkursu do dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę, aby Prace Konkursowa zgłoszone w Konkursie publikowane były w Serwisie bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji Prace Konkursowe będą oznaczone nickiem z serwisu Instagram, którym posługiwał się Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie.
4) Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania informacji w Serwisie, udziela Sponsorom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz wraz z prawem do zezwalania wykonywania praw zależnych, do dnia zawarcia poniższej umowy pisemnej przeniesienia autorskich praw majątkowych albo di dnia w którym Uczestnik utracił prawo do Nagrody, na poniżej wymienionych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałami Pracy Konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż opisany w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, w sieci Extranet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
d) dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy produktów oferowanych przez Sponsorów lub któregokolwiek z nich, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.
5) Na podstawie pisemnej umowy przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej Uczestnika będącego Laureatem Konkursu na Sponsorów, Uczestnik przenosi na Sponsorów całość autorskich prawa majątkowych, bez wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia tej umowy, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami Pracy Konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż opisany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, w sieci Extranet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
d) dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy produktów oferowanych przez Sponsorów lub któregokolwiek z nich, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.
6) W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Projektu przeniesie na Sponsorów również uprawnienie do wykonywanie praw zależnych, w tym dokonywania modyfikacji i adaptacji Pracy Konkursowej Laureata Konkursu oraz prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę na to, że (i) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Pracy Konkursowej (ii) nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich względem Sponsorów, w szczególności w zakresie nadzoru i upoważnienia Sponsorów do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, Strony ponadto postanowią, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej, Sponsorzy nabędą własność egzemplarzy nagrodzonych Prac Projektowych.
7) Organizator w trakcie trwania Konkursu ma prawo zmniejszenia/skompresowania oraz dokonania kompilacji fotografii Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników w ramach Konkursu, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

§9. DANE OSOBOWE
1) Dane osobowe Uczestników oraz następnie Laureata Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1).
2) Dane osobowe Uczestników Konkursu (nick w serwisie Instagram, imię i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail) będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Dane osobowe Laureata Konkursu (adres: imię, nazwisko, nick, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania na ternie Rzeczpospolitej Polskiej i obywatelstwo) będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Nagrody, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej ze Sponsorami jest Organizator tj. spółka pod firmą Sales and Marketing Management spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000256082, kapitał zakładowy: 62 500,00 zł, nr NIP: 5272506791, nr REGON 140507466. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1).
2) Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z obroną przed roszczeniami, rozpatrzenia reklamacji oraz dla celów udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, jest Organizator tj. spółka pod firmą Sales and Marketing Management spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000256082, kapitał zakładowy: 62 500,00 zł, nr NIP: 5272506791, nr REGON 140507466. W tym celu Sales and Marketing Management spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. z o.o., jako administrator, przetwarza dane osobowe w zakresie obrony przed roszczeniami i rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) (realizacja umowy) oraz f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zaś w zakresie udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z 10 obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1).
3) W każdym przypadku Uczestnikowi oraz Laureatowi Konkursu przysługuje prawo:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,
c) żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
d) ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
Powyższe uprawnienia uprawniony może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail Organizatora przeznaczony do obsługi zgłoszeń w zakresie danych osobowych tj. iod@wpcsport.pl Pod adresem uprawniony może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Sales and Marketing Management spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie.
4) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres 6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń i reklamacji. Dane Laureata Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat liczony od końca roku, w którym Konkurs został zakończony, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.
§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1) Reklamacje Uczestników związane z przebiegiem Konkursu, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres pocztowy Organizatora W.P.C. Sport lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: info@wpcsport.pl.
2) Wszelki reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w Serwisie. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej decyduje data jej nadania przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowego operator publicznego na adres Organizatora, a w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną data wysłania wiadomości elektronicznej na adres e-mail : info@wpcsport.pl.
3) Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick wykorzystywany przez Uczestnika e serwisie Instagram, adres e-mail i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4) Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
5) Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie nie podlegają rozpoznaniu.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK
1) Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie z powodu błędnych danych podanych przez Uczestnika, a także za wszelkie działania operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci operatorów pocztowych oraz administratorów serwisu Instagram. W tych samych okolicznościach, które wskazano w zdaniu pierwszym, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody w Konkursie.
3) Sponsorzy i Organizator zwalniają serwisy Facebook i Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub Instagram.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień niniejszego Regulaminu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy nie wysłali jeszcze Pracy Konkursowej w Konkursie, zmiany w niniejszym Regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie pod adresem http://www.designerbox.pl/regulamin Uczestnik, który zgłosił Pracę Konkursową w Konkursie jest związany zmienionym Regulaminem od dnia przesłania przez Organizatora informacji o fakcie dokonania zmiany Regulaminu za pomocą narzędzi udostępnionych w serwisie Instagram. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie akceptuje wprowadzonych zmian uprawniony jest do wycofania Pracy Konkursowej z Konkursu, przy czym informacja o wycofaniu powinna być przekazana Organizatorowi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie przez tego Uczestnika e-maila na adres e-mail Organizatora info@wpcsport.pl
4) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5) Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. od dnia 03.06.2019 r. od godz. 08:00.
6) Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie, pod adresem www.designerbox.pl/regulamin.