Istotne informacje

Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci odręcznego projektu graficznego. Nie dopuszcza się użycia żadnej techniki komputerowej ani elektronicznej. Projekt powinien być wykonany od podstaw odręcznie, permanentnym narzędziem piśmienniczym koloru czarnego na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać z serwisu bądź uzyskać u wybranych partnerów projektu Saucony Originals Designer Box.

Prace konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu poprzez prawidłowe opublikowanie zgłoszonego projektu na profilu Instagram uczestnika. Przez prawidłowe opublikowanie rozumie się publikację wykonanego przez Uczestnika zdjęcia karty zgłoszeniowej wraz z odpowiednim oznaczeniem Sponsorów Projektu jak i odpowiednie oznaczenie Projektu.

Prawidłowe oznaczenie Sponsorów:

@sauconyoriginalspolska

@pilotpenpolska

Prawidłowe oznaczenie projektu:
#sauconyxpilot

Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,

Jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna z Regulaminem do Uczestnika wysyłane zostanie odpowiednie powiadomienie zgodnie z możliwościami kontaktowymi dostępnymi na portalu Instagram.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu, są niezwiązane z celem Projektu, bądź są niezgodne z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.